Política de privacitat

Bicinity Comunitat Responsable, S.L. (d’ara endavant, “bicinity “) és titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris en el procés de registre a www.bicinity.com (d’ara endavant, la “Web”). Bicinity es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure tractar-los amb confidencialitat, i a tal fi bicinity adoptarà les mesures oportunes de seguretat de nivell bàsic per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari accepta que les dades personals facilitades en el procés de registre a la Web, així com els que es generin arran de l’activitat de l’usuari en aquesta espai, siguin incorporats a un fitxer inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la titularitat de les quals correspon a bicinity, amb la finalitat de prestar adequadament els serveis sol·licitats, donar compliment als requisits legals de facturació, comptabilitat i estadístiques, així com realitzar enquestes de satisfacció i comunicacions comercials per correu ordinari, telèfon mòbil, correu electrònic o altres mitjans electrònics relacionats amb bicinity. En aquest sentit, l’usuari accepta que, en funció dels seus hàbits de consum, pugui rebre missatges i/o comunicacions comercials de bicinity, de conformitat amb l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

En cas que l’usuari no desitgi rebre comunicacions, pot dirigir-se a qualsevol moment a bicinity enviant un correu electrònic a la següent adreça hola@bicinity.com o seguir el procediment de baixa habilitat en cadascuna de les comunicacions comercials enviades.

En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, davant Bicinity Comunitat Responsable, S.L., amb domicili en C/ Escola Pia 94, E. 1er 2a, 08201 Sabadell o a través de correu electrònic a l’adreça hola@bicinity.com. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i es responsabilitzarà de comunicar a bicinity qualsevol modificació en els mateixos, reservant-se Bicinity Comunitat Responsable, S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.