Termes i condicions

Condicions Generals d’Ús i Contractació

Les presents condicions generals d’ús i informació legal (d’ara endavant, Condicions Generals) regulen l’ús i accés al lloc web www.bicinity.com, titularitat de Bicinity Comunitat Responsable, S.L. (d’ara endavant, bicinity) a través del com es posa a la disposició dels usuaris (d’ara endavant Usuari o Usuaris) el lloc web (d’ara endavant denominat també la Plataforma).

En compliment de l’establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’exposen les següents dades identificatives del titular d’aquest lloc web:

 • Denominació social: Bicinity Comunitat Responsable, S.L.
 • Domicili social: C/ Escola Pia 94, Esc. E, 1º 2ª, 08201 Sabadell
 • Dades d’inscripció en el Registre Mercantil:
  • Protocol: Tom 45440, foli 209, fulla B487860, inscripció 1a.
 • Nombre d’Identificació Fiscal (NIF): B66807280
 • Correu electrònic: hola@bicinity.com

Objecte

bicinity és una Plataforma (o ecommerce) de venda online de productes d’alimentació de comerços propers, les comandes dels quals es lliuren a domicili per mitjà de vehicles sostenibles de tracció mecànica amb assistència elèctrica, i altres atributs de sostenibilitat que s’ofereixen als usuaris. La mateixa pretén donar a conèixer l’alternativa sostenible al consum responsable, posant en contacte consumidors responsables (d’ara endavant Clients) i comerços propers en el seu veïnat (d’ara endavant, Comerços).

Sent una plataforma de promoció multicanal, en ocasions els Comerços poden també ordenar el servei de lliurament de les comandes que generin en el seu establiment, sigui per via presencial o telefònica. La Plataforma ofereix el catàleg de productes així com les franges horàries de lliurament a domicili. El repartidor (d’ara endavant, el Rider) viatjarà amb els productes adequadament condicionats dins de contenidors isotèrmics amb capacitat de mantenir la cadena del fred durant el temps de transport; aquests contenidors estaran correctament condicionats i assegurances en la caixa de transport del vehicle elèctric. El Rider contactarà prèviament al lliurament amb el Client per advertir que es troba en ruta cap a l’adreça de lliurament a la franja horària acordada.

Al llarg de les presents Condicions Generals d’Ús ens referirem a Clients i Comerços com a Usuaris.

Termes d’Ús

L’accés a la Plataforma implica el coneixement i l’acceptació de les següents Condicions Generals.

Accés i Registre per a Clients

Per poder ser Client de la Plataforma és indispensable que es compleixin els següents requisits:

 • Haver complert o ser major de 18 anys d’edat.
 • Emplenar de manera veraç els camps obligatoris del formulari de registre, en el qual se sol·liciten dades de caràcter personal com a nom, cognom, número de telèfon, adreça de lliurament, nombre de targeta bancària.
 • Acceptar les presents Condicions d’ús.
 • Acceptar la Política de Privadesa i Protecció de Dades
 • Acceptar la Política de Cookies

L’Usuari garanteix que totes les dades sobre la seva identitat i legitimitat facilitats a bicinity en els seus formularis de registre de la Plataforma són veraces, exactes i complets. Així mateix es compromet a mantenir actualitzats les seves dades.

En el supòsit en què l’Usuari faciliti qualsevol dada falsa, inexacte o incomplet o si bicinity considera que existeixen motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat dels mateixos, bicinity podrà denegar-li l’accés i ús present o futur de la Plataforma o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis.

En donar-se d’alta en la Plataforma l’Usuari seleccionarà un nom d’usuari i una clau d’accés. Tant el nom d’usuari com la clau d’accés són estrictament confidencials, personals i intransferibles.

L’Usuari es compromet a no divulgar les dades relatives al seu compte ni fer-los accessibles a tercers. L’Usuari serà l’únic responsable en cas d’ús d’aquestes dades per tercers, incloses les manifestacions abocades en la Plataforma, o qualsevol altra actuació que es dugui a terme mitjançant l’ús del nom d’usuari i/o clau d’accés.

bicinity no pot garantir la identitat dels Usuaris registrats, per tant, no serà responsable de l’ús de la identitat d’un Usuari registrat per tercers no registrats. Els Usuaris s’obliguen a posar immediatament en coneixement de bicinity la sostracció, divulgació o pèrdua del seu nom d’usuari o clau d’accés, comunicant-ho a hola@bicinity.com.

Perfil de l’usuari bicinity

Per poder completar el registre en la Plataforma l’Usuari haurà de proporcionar algunes dades com: nom, cognom, adreça de correu electrònic, telèfon, dades de la targeta bancària, etc. Una vegada completat el registre, tot Usuari podrà accedir al seu perfil i completar-ho i/o editar-ho segons estimi convenient.

El registre d’alta com a Usuari és totalment gratuït.

Funcionament del servei de compres en comerços associats a bicinity

El Client té l’opció d’adquirir a través de la Plataforma una sèrie de productes i/o serveis que són oferts per comerços amb els quals bicinity manté un acord comercial. El Client pot seleccionar mitjançant un menú desplegable dins la botiga de comerços de proximitat, una sèrie d’opcions predeterminades pels comerços on s’indica la descripció, les característiques, l’envasament, la fotografia, el preu, així com en ocasions, l’origen, el productor, contingut d’al·lergògens, etc.

Una vegada el Client seleccioni una de les opcions, podrà completar a més la comanda mitjançant un espai de text lliure per incorporar informació més detallada o instruccions tant per al Comerç que s’ocupi de preparar la comanda com pel Rider que s’encarregui de dur a terme el lliurament del mateix.

El cost del producte i/o servei es veurà reflectit en la Plataforma al moment de l’adquisició per part del Client. En cas que el Comerç es trobi amb limitacions a poder satisfer la disponibilitat del producte i/o servei, bicinity informarà diligentment a l’Usuari de la incidència, oferint alternatives a la seva petició (siguin de producte o de temps de servei) i òbviament també la possibilitat de cancel·lar el servei al Client de forma gratuïta sense perjudici que l’usuari pugui tornar a realitzar la comanda més endavant. A bicinity, la majoria de productes es venen al pes, per això no cobrem en el moment de fer la comanda, sinó que des de la passarel·la del banc es bloqueja l’import de la compra i és tot just fer-se el lliurement quan es procedeix a autoritzar l’import real de la comanda. D’aquesta manera sempre es paga pel pes exacte dels articles.

Si el Client no es trobés en el lloc i hora pactat per al lliurament, el rider conservarà el producte fins a 2 hores més (només fins a les 21.30 del mateix dia), fins que fos possible la localització del Client. En cas de no favorable gestió del desacord, els productes seran retornats al Comerç per a posterior programació del lliurament sota les condicions de recàrrec per reintent de lliurament.

En el cas que el Client sàpiga que no podrà estar present a la franja de lliurament acordat, ens ho haurà de notificar via email a l’adreça hola@bicinity.com, per acordar una nova franja de lliurament dins el mateix dia. Si no es pogués lliurar en el mateix dia i es programa una nova data, els productes hauran de seran retornats al Comerç sota les condicions de recàrrec per reintent de lliurament. Si la notificació s’ha produït abans de les 10.30h del matí del dia d’entrega i el torn d’entrega és al matí, no hi haurà recàrrec. Si la notificació s’ha produït a les 13.30h i el torn d’entrega és a la tarda, tampoc.

El Client és conscient i accepta que les descripcions i, si escau, les fotografies dels productes i/o serveis oferts en la Plataforma es realitzen sobre la base de la informació i documentació proporcionada pels comerços pel que bicinity no pot oferir garanties enfront de possibles inexactituds en aquestes descripcions i/o fotografies.

Devolució de productes

Els articles oferts a la nostra web estan avalats per importants signatures comercials, així com pels comerços adherits a la Plataforma. Oferir la màxima qualitat i la millor garantia és el nostre compromís amb els nostres clients. Si quan rebis la teva comanda no quedes satisfet, tens un termini de catorze (14) dies naturals, a explicar des de la data de recepció per executar el dret de devolució.

Si el motiu de la devolució és perquè el servei no ha sigut l’adequat (el producte és defectuós, no és el que tu havies demanat, etc.), nosaltres ens fem càrrec de les despeses de recollida i abonarem l’import del producte a través d’un cupó. Si el motiu és un altre, bicinity abonarà el cost dels productes exceptuant les despeses de la devolució que seran a càrrec del client. El preu de recollida és de 4€.

En el cas de productes frescos i peribles no proveïts d’envàs adequat que confereixi una salubritat i conservació perllongada, així mateix indicada en la seva etiqueta de caducitat, bicinity es reserva el dret d’acceptar la devolució del mateix, si la reclamació no és tramitada per l’usuari amb immediatesa raonable al moment del lliurament de la mercaderia.

En cas que el Client desitgi procedir a la devolució d’un producte o desitgi realitzar una reclamació sobre la realització d’un servei, deurà simplement contactar amb bicinity, per correu electrònic o telèfon, informant del nombre de comanda i les incidències a destacar. bicinity es dirigirà al domicili per procedir a la recollida del producte reclamat, facilitant un cupó descompto en el compte de l’Usuari pel mateix valor, o abonant el seu import pel mateix mitjà de pagament que es va ordenar, si així ho prefereix el Client.

En qualsevol cas, serà potestat de bicinity determinar la causa de la no conformitat pel que fa al Producte o Servei, gestionant directament l’assumpte amb el Comerç afectat. Per tant en qualsevol cas de disputa, l’Usuari haurà de posar en coneixement de bicinity el motiu de la seva disconformitat a través del següent correu electrònic: hola@bicinity.com.

Tarifes dels serveis i facturació

L’alta en la Plataforma és completament gratuïta. El Client únicament haurà de pagar per cada servei sol·licitat a través de la Plataforma. L’Usuari, en registrar-se a través de la Plataforma i proporcionar la informació bancària requerida, autoritza expressament a bicinity a passar els rebuts corresponents al pagament dels serveis sol·licitats, pels mitjans de pagament que tingui habilitats en la Plataforma.

El preu del producte i serveis de bicinity

bicinity es reserva el dret de modificar els seus preus a qualsevol moment. Els canvis efectuats tindran efecte immediat després de la seva publicació. L’Usuari autoritza expressament a bicinity al fet que li remeti per mitjans telemàtics, a l’adreça de correu electrònica facilitada pel mateix durant el procés de registre, les factures generades pels serveis contractats.

El preu del producte
Els Comerços es comprometen a mantenir les mateixes condicions econòmiques de venda dels seus articles com en els seus establiments presencials de venda al públic.

En ocasions particulars, el preu serà diferent, quan existeixi el requisit d’acreditar la pertinença a un col·lectiu concret per beneficiar-se de condicions particulars; per exemple en el cas dels socis de cooperatives de consum, els qui obtindran una tarifa de preus bonificada pel que fa als Usuaris ordinaris.

La Plataforma podrà publicar ofertes especials i descomptes per a campanyes de promoció concretes, que les seves poden no estar disponibles en l’establiment físic habitual del Comerç.

El preu del lliurament a domicili
bicinity tramitarà la seva comanda, recollint els productes de la seva cistella entre tots els Comerços assignats de que els seus provinguin els articles segons hagi indicat en la seva comanda. Així mateix, recollirà les comandes dels altres Clients que tinguin l’adreça de lliurament proper en el veïnat i que ens hagi sol·licitat la mateixa franja horària. El servei es tarifica a 4,00€ per lliurament.

Aquest valor serà informat al moment de la selecció de la franja horària de lliurament desada, afegint-ho a la seva cistella de la compra abans de confirmar el pagament de la comanda.

Així mateix, el preu del servei serà de 2,50€ quan l’import de la comanda superi els 45€.

El preu de la recollida de residus
Aquest servei de compromís amb el medi ambient és totalment gratuït.

La recollida dels residus de reciclatge incòmode que es generen en els habitatges, així com piles, oli de cuinar, cd’s, càpsules de cafè amb alumini, etc. seran recollits pel Rider sense cost algun i lliurats en el punt de recollida més proper.

El Rider podrà declinar la recollida dels mateixos si aquests superen el nivell màxim de càrrega en el vehicle o bé si el volum que se li facilita és superior al permès per llar i dia.

Preu i validesa de l’oferta
Tots els preus que s’indiquen en la Plataforma inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables i en tot cas s’expressaran en la moneda Euro (€).

Els preus aplicables en cada servei seran els publicats en la Plataforma i aplicats de forma automàtica en el procés de contractació en l’última fase del mateix. L’Usuari assumeix que en tot caso la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament a l’Usuari. Tot pagament realitzat a bicinity comportarà l’emissió d’un rebut a nom de l’Usuari segons les seves dades de registre en la Plataforma. Aquest rebut serà automàticament remès a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’Usuari.

L’Usuari que vulgui la factura en format paper, haurà d’enviar un email a hola@bicinity.com indicant el seu NIF, nom i cognoms, adreça o denominació social, CIF i domicili social en el cas de persones jurídiques. Aquesta informació la reenviarem als diferents comerços que puguin formar part de la comanda.

Per a qualsevol informació sobre la comanda sol·licitada, l’Usuari comptarà amb l’e-mail d’atenció al client: hola@bicinity.com on haurà d’indicar en l’assumpte del missatge el nombre de comanda assignat per la Plataforma de bicinity.

Dret de desistiment i cancel·lació de comandes

L’Usuari podrà cancel·lar una comanda sense cap penalització fins les 10.30h del mateix dia si l’horari d’entrega és al matí. Si és a la tarda té com a temps màxim fins les 13.30h. Per fer la cancel·lació, l’usuari ens haurà d’enviar un email a hola@bicinity.com o trucar-nos al telèfon d’atenció al client.

D’acord a l’article 103 a) del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i d’acord a la pròpia naturalesa del servei que ofereix bicinity, l’Usuari és conscient que una vegada la Plataforma assigna un nombre de comanda, es considerarà que l’execució de la prestació del servei ha començat i per tant l’Usuari no tindrà dret a desistir en la sol·licitud del servei.

Per tant si l’Usuari cancel·la una comanda que ja té assignat a una ordre de preparació-recollida-lliurament, la Plataforma generarà el cost d’un servei bàsic (4,00€ IVA inclòs) en concepte de cost de cancel·lació per a l’Usuari. Si a més el Rider hagués realitzat la recollida de la comanda i iniciat el procés de lliurament a domicili, una vegada l’Usuari ha cancel·lat una comanda, el Rider intentarà retornar la comanda al seu origen si el temps de servei ho permet, i en cas de no ser possible, l’Usuari serà responsable de fer front a aquest import independentment de si finalment desitja que li sigui lliurat el producte o servei en qüestió per part del bicinity.

Geolocalització

bicinity podrà recollir, utilitzar i compartir dades precises sobre localitzacions, incloent la localització geogràfica en temps real de l’ordinador o dispositiu mòbil de l’Usuari. Aquestes dades de localització són recollits i utilitzats per bicinity per conèixer la ubicació de la destinació de la comanda. En aquest sentit, els Usuaris consenten expressament que les seves dades de geolocalització siguin compartits amb altres Usuaris per poder portar a èxit el servei sol·licitat a cada moment. Les esmentades dades no seran revelats en cap altre supòsit.

Obligacions de l’Usuari

Els Usuaris són completament responsables de l’accés i correcte ús del seu perfil i altres continguts de la Plataforma amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bons costums i ordre públic. I específicament, adquireix el compromís d’observar diligentment les presents Condicions Generals d’Ús.

Els Usuaris s’abstindran d’usar el seu perfil i la resta de continguts de la Plataforma amb finalitats o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar la Plataforma, els seus continguts i els seus serveis. Així mateix, queda prohibit impedir la normal utilització o gaudi de la Plataforma a altres Usuaris.

bicinity no podrà ser considerada responsable editorial, i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que puguin emetre els Usuaris de la Plataforma, de les conseqüències de la qual es fa enterament responsable l’emissor de les mateixes.

Els qui incompleixin tals obligacions respondran de qualsevol perjudici o dany que ocasionin. bicinity no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús il·lícit per part de tercers.

En general, els Usuaris es comprometen, a títol enunciatiu i no taxatiu, a:

 • No utilitzar la Plataforma per a finalitats il·legals o no autoritzats.
 • No allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol contingut que pugui suposar una intromissió il·legítima o vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentar-los a l’honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers i, molt especialment, dels menors d’edat.
 • No publicar en la Plataforma ni en el seu perfil o el d’un altre Usuari cap comentari o informació que sigui il·legal, racista, xenòfoba, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta o de qualsevol forma contrària a la moral o a l’ordre públic.
 • No alterar o modificar, total o parcialment la Plataforma, eludint, desactivant o manipulant de qualsevol una altra les funcions o serveis de la mateixa.
 • No infringir els drets de propietat industrial i intel·lectual o les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
 • No usar la Plataforma per injuriar, difamar, intimidar, violar la pròpia imatge o assetjar a altres Usuaris.
 • No accedir als comptes de correu electrònic d’altres Usuaris.
 • No introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions en els continguts o sistemes de bicinity o terceres persones.
 • No remetre correus electrònics amb caràcter massiu i/o repetitiu a una pluralitat de persones, ni enviar adreces de correu electrònic de tercers sense el seu consentiment.
 • No realitzar accions publicitàries de béns o serveis sense el previ consentiment de bicinity.

Qualsevol Usuari podrà reportar a un altre Usuari quan consideri que està incomplint les presents Condicions Generals d’Ús, així mateix tots els Usuaris poden informar a bicinity de qualsevol abús o vulneració de les presents condicions, a través del correu electrònic hola@bicinity.com per telèfon al (+34) 628 195 470. bicinity verificarà est reporti, com més aviat millor, i adoptarà les mesures que consideri oportunes, reservant-se el dret a retirar i/o suspendre a qualsevol Usuari de la Plataforma per l’incompliment de les presents Condicions Generals d’Ús. Així mateix bicinity es reserva el dret a retirar i/o suspendre qualsevol missatge amb contingut il·legal o ofensiu, sense necessitat de previ avís o posterior notificació.

Condicions d’ús dels codis promocionals

Els Usuaris podran aplicar qualsevol dels diferents codis promocionals per beneficiar-se de les ofertes de bicinity existents sempre que aquests hagin estat expedits o validats per bicinity i es trobin dins del seu període de vigència.

Tots els codis promocionals estan limitats a un únic ús per Usuari. En concret, els codis promocionals estaran limitats a un únic titular de mitjans de pagament, compte i número de telèfon. bicinity es reserva el dret de sol·licitar a l’Usuari documentació addicional en cas que tingui sospites que s’està produint una possible duplicitat de comptes destinats a beneficiar amb una promoció a un mateix Usuari.

Baixa de l’Usuari

L’Usuari podrà donar-se de baixa de la Plataforma comunicant-ho mitjançant un correu electrònic a través de l’adreça hola@bicinity.com.

Responsabilitat de bicinity

L’Usuari és responsable de comptar amb els serveis i equips necessaris per a la navegació per Internet i per accedir a la Plataforma. En cas de qualsevol incidència o dificultat per accedir a la Plataforma, l’Usuari pot informar-ho a bicinity al correu electrònic hola@bicinity.com, que procedirà a analitzar la incidència i donarà indicacions a l’Usuari sobre com resoldre-la en el termini més breu possible.

bicinity no controla ni és responsable dels continguts abocats pels Usuaris a través de la Plataforma, sent aquests l’únic responsable de l’adequació legal d’aquests continguts.

bicinity no respondrà en cas d’interrupcions del servei, errors de connexió, falta de disponibilitat o deficiències en el servei d’accés a Internet, ni per interrupcions de la xarxa d’Internet o per qualsevol altra raó aliena al seu control.

bicinity no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

 • La presència d’un virus en el sistema informàtic o terminal mòbil de l’Usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Plataforma.
 • Un mal funcionament del navegador.
  De l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Responsabilitat per continguts

bicinity no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan de la Plataforma i, per tant, no garanteix que els Usuaris utilitzin la Plataforma de conformitat amb l’establert en les presents Condicions Generals d’Ús, ni que facin un ús diligent i/o prudent de la mateixa. bicinity no té l’obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, no la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els mateixos proporcionen.

bicinity exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la utilització il·lícita de la Plataforma per part dels Usuaris o que puguin deure’s a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els Usuaris proporcionen a altres Usuaris sobre si mateixos i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un Usuari a qualsevol classe de comunicació realitzada a través de la Plataforma.

Sense perjudici de l’anterior, bicinity es reserva la facultat de limitar, total o parcialment, l’accés a la Plataforma a determinats Usuaris, així com de cancel·lar, suspendre, bloquejar o eliminar determinat tipus de continguts, mitjançant la utilització d’instruments tecnològics aptes a aquest efecte, si tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer. En aquest sentit, bicinity podrà establir els filtres necessaris a fi d’evitar que a través del servei puguin abocar-se a la xarxa continguts il·lícits o nocius. La posada a disposició per part dels Usuaris de continguts a través de la Plataforma suposarà la cessió a favor de bicinity de tots els drets d’explotació derivats dels continguts subministrats en la Plataforma.

Actualització i Modificació de la Plataforma

bicinity es reserva el dret de modificar, a qualsevol moment i sense previ avís les presents Condicions Generals d’Ús i la Política de Privadesa. Els Usuaris hauran de llegir atentament aquestes Condicions Generals en accedir a la Plataforma. En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable a l’accés dels serveis i continguts disponibles a través de la Plataforma de bicinity.

Així mateix, bicinity es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, actualitzacions, modificacions o eliminació d’informació continguda en la seva Plataforma en la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés, sense assumir responsabilitat alguna per això. bicinity no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés de la Plataforma o al seu contingut, ni que aquesta es trobi sempre actualitzada, no obstant això, bicinity durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

Propietat Intel·lectual

bicinity és titular o llicenciataria de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos en la Plataforma així com sobre els continguts accessibles a través de la mateixa. Els drets de propietat intel·lectual de la Plataforma, així com: textos, imatges, disseny gràfic, estructura de navegació, informació i continguts que es recullen en ella són titularitat de bicinity, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de conformitat amb la legislació espanyola de drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’autorització a l’Usuari per a l’accés a la Plataforma no suposa renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial sobre drets de propietat intel·lectual o industrial per part de bicinity. No està permès suprimir, eludir o manipular de cap manera els continguts de la Plataforma de bicinity. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en la Plataforma de bicinity per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de bicinity o, si escau, del titular dels drets al fet que correspongui.

L’Usuari que procedeixi a compartir qualsevol tipus de contingut a través de la Plataforma, assegura que ostenta els drets necessaris per fer-ho, quedant exempt bicinity de qualsevol responsabilitat sobre el contingut i legalitat de la informació oferta. La facilitació de continguts per part dels Usuaris a través de la Plataforma suposarà la cessió a bicinity, amb caràcter gratuït, i amb la màxima amplitud permesa per la legislació vigent, dels drets d’explotació de propietat intel·lectual o industrial derivats de tals continguts.

Independència de les Clàusules
Si qualsevol de les clàusules de les presents Condicions Generals anés nul·la de ple dret o anul·lable, es tindrà per no posada. Aquesta declaració de nul·litat no invalidarà la resta del Contracte, que mantindrà la seva vigència i eficàcia entre les Parts.

Legislació Aplicable

Per poder completar el registre en la Plataforma l’Usuari haurà de proporcionar algunes dades com: nom, cognom, adreça de correu electrònic, telèfon, dades de la targeta bancària, etc. Una vegada completat el registre, tot Usuari podrà accedir al seu perfil i completar-ho i/o editar-ho segons estimi convenient. La relació entre bicinity i l’Usuari, es regirà i interpretarà de conformitat amb les Condicions Generals que en matèria d’interpretació, validesa i execució es regiran per la legislació espanyola; i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Tribunals de Barcelona.